کتاب های درام

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های درام
 کتاب سرگذشت آب و آتش

کتاب سرگذشت آب و آتش

اثر بهار برادران از انتشارات نشر پر


 کتاب سرگذشت آب و آتش

کتاب سرگذشت آب و آتش

اثر بهار برادران از انتشارات نشر پر


 کتاب من زنده ماندم

کتاب من زنده ماندم

اثر لارن تارشیس از انتشارات پرتقال


 کتاب زیر نگاه خیره ی شیر

کتاب زیر نگاه خیره ی شیر

اثر مازا منجیست از انتشارات کتاب کنج


 کتاب فهرست کتاب

کتاب فهرست کتاب

اثر سارا نیشا آدامز از انتشارات میلکان


 کتاب راه نرفته

کتاب راه نرفته

اثر سارا آر بامن از انتشارات پرتقال


 کتاب گل سر

کتاب گل سر

اثر لیلا نوری از انتشارات نیستان


 کتاب مدادرنگی

کتاب مدادرنگی

اثر ناهید هاشمیان از انتشارات نیستان


 کتاب دلتنگی

کتاب دلتنگی

اثر یاسمینا رضا از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب مرگ در آغوش واژگان

کتاب مرگ در آغوش واژگان

اثر پیتر استرهازی از انتشارات خوب