کتاب به سوی بخشش

اثر ریچارد پل اوانز از انتشارات نشر کتاب پارسه - مترجم: شیرین ولی زاده-داستان درام

شاید بتوان گفت استبداد شایستگی مایکل سندل در زمان و موقعیتی درست نوشته شده است. کتابی که نه تنها با روزگار فعلی آمریکا بلکه با حال بیشتر کشورهای جهان همخوانی دارد. به نظر می رسد کشورهای سراسر جهان به تدریج از آرمان های مساوات طلبانه خود فاصله می گیرند و شایسته سالاران با شعار «هر کسی با تلاش خود به هر جایی که دوست دارد می رسد» نابرابری های موجود در جامعه را منطقی جلوه می دهند. همه گیری کووید-19 به ما فهماند که «مدرک گرایی آخرین تعصب قابل قبول است» و ضروری است که افراد مدرک دار و فاقد مدرک از لحاظ شان و احترام اجتماعی، جایگاه یکسان داشته باشند. کتاب استبداد شایستگی تلنگری است اخلاقی و وجدان تک تک ما را بیدار می کند.
این کتاب صرفا نقدی بر اوضاع کنونی نیست؛ برعکس عده پرشماری که درباره «تبدیل شدن» افراد جامعه به عده ای برنده و بازنده، دست به قلم برده اند، سندل استدلالی متقاعدکننده درباره آن نوع از اجتماعی که باید به دنیالش باشیم، ارائه می کند... استبداد شایستگی کتابی مهم است و به نکته ای ژرف اشاره می کند که بهتر است رهبران ما آن را آویزه گوش خود کنند.


خرید کتاب به سوی بخشش
جستجوی کتاب به سوی بخشش در گودریدز

معرفی کتاب به سوی بخشش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب به سوی بخشش


 کتاب در آغوش آب
 کتاب به سوی بخشش
 کتاب Night Music (Jojo Moyes 6)
 کتاب Silver Bay (Jojo Moyes 5)
 کتاب The Ship of Brides (Jojo Moyes 4)
 کتاب The Peacock Emporium (Jojo Moyes 3)