کتاب وقتی برگشتم خانه باش

اثر الچین صفرلی از انتشارات مهرگان خرد - مترجم: فهیمه دهقان زاده-داستان درام

Теперь я отчетливее ощущаю вечность жизни. Никто не умрет, и те, кто любил друг друга в одной жизни, непременно встретятся после. Тело, имя, национальность - все будет иным, но нас притянет магнитом: любовь связывает навсегда. А пока что я проживаю жизнь - люблю и, бывает, устаю от любви. Запоминаю мгновения, бережно храню в себе эту память, чтобы завтра или в следующей жизни обо всем написать.


خرید کتاب وقتی برگشتم خانه باش
جستجوی کتاب وقتی برگشتم خانه باش در گودریدز

معرفی کتاب وقتی برگشتم خانه باش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب وقتی برگشتم خانه باش


 کتاب بابا همین جاست
 کتاب اسب در پارکینگ
 کتاب سفر به انتهای دنیا
 کتاب رقص با سگ سفید
 کتاب گردبادهای مغز من
 کتاب داوودی سفید