کتاب همیشه شوهر

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات نگاه - مترجم: علی اصغر خبره زاده-داستان درام

The Eternal Husband (Russian: Вечный муж, Vechny muzh) is a novel by Russian author Fyodor Dostoyevsky that was first published in 1870 in Zarya magazine. The plot revolves around the complicated relationship between Velchaninov and Trusotsky, the husband of his deceased former lover.


خرید کتاب همیشه شوهر
جستجوی کتاب همیشه شوهر در گودریدز

معرفی کتاب همیشه شوهر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب همیشه شوهر


 کتاب سه دختر حوا
 کتاب بیوه ها
 کتاب سامسای عاشق
 کتاب قلبی به این سپیدی
 کتاب گزارش یک مرگ
 کتاب چشمان همیشه هشیار