کتاب مگی کسیدی

اثر جک کروآک از انتشارات مروارید - مترجم: یگانه وصالی-داستان درام

Maggie Cassidy, a 1959 novel by Jack Kerouac written about his times in Lowell, MA from 1938 to 1939. It chronicles Kerouacs real life relationship with teen age heart-throb Mary Carney. It is unique for Kerouac for its high school setting and teenage characters. He wrote the novel in 1953 but it was not published until 1959, after the success of On the Road.


خرید کتاب مگی کسیدی
جستجوی کتاب مگی کسیدی در گودریدز

معرفی کتاب مگی کسیدی از نگاه کاربران
او را دوست داشتم، زندگی را هم همینطور. باید آنجا می‌ایستادم و فرض می‌کردم تمام خطاهای اندوه‌بار روحم، از انتهای دیگر خطی که زندگی‌ام در آن جریان دارد خارج شده -برای سرنوشتی که از قبل نوشته شده، زاری می‌کردم- هیچ چیز در وجود من نبود که بتواند خطایم را درست جلوه دهد. دیگر هیچ امیدی به امید نداشتم. چشمانم خسته و قرمز، صداقت را آدم‌ها، اتفاق‌ها و ضعف اراده‌ی خودم پس رانده بود -پا در هوا-به جان رسیده- ناتوان‌ام.

از متن کتاب

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مگی کسیدی


 کتاب موسیقی شب
 کتاب فرار کن خرگوش
 کتاب در حبس
 کتاب ازدواج ناشیانه
 کتاب موش ها و آدم ها
 کتاب متولد شده با یک دندان